WechatIMG142.jpeg

林志杰

2018级硕士生

代表论文:

1.   Sen Jia , Shuguo Jiang , Zhijie Lin , Meng Xu , Weiwei Sun , Qiang Huang , Jiasong Zhu , Xiuping Jia , "A Semisupervised Siamese Network for Hyperspectral Image Classification", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, (.),

2.   Sen Jia , Shuguo Jiang , Zhijie Lin , Nanying Li , Meng Xu , Shiqi Yu , "A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples", Neurocomputing, 2021, (.),

3.   Sen Jia , Zhijie Lin , Meng Xu , Jun Zhou , Qiang Huang , Xiuping Jia , Qingquan Li , "A Lightweight Convolutional Neural Network for Hyperspectral Image Classification", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2020, (.),

4.   Sen Jia , Zhijie Lin , Bin Deng , Jiasong Zhu , Qingquan Li , "Cascade superpixel regularized Gabor feature fusion for hyperspectral image classification", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, (.),

1.   Zhijie Lin , Sen Jia , Bin Deng , "Multi-task embedded convolutional neural network for hyperspectral image classification", , 2019, (),

发明专利:

1.   Jiasong Zhu , Haokun Yang , Qingquan Li , Sen Jia , Zhijie Lin , Zhihao Wang , "基于深度学习的胶囊机器人排水管病害检测方法及系统", 中国, 申请号:CN201911173225.6, (实质审查阶段), 专利号:ZL201911173225.6),