jsg.jpg

江树国

2020级硕士生

代表论文:

1.   Yaqian Long , Xun Wang , Meng Xu , Shuyu Zhang , Shuguo Jiang , Sen Jia , "Dual Self-Attention Swin Transformer for Hyperspectral Image Super-Resolution", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, (.),

2.   Sen Jia , Xi Zhou , Shuguo Jiang , Ruyan He , "Collaborative Contrastive Learning for Hyperspectral and LiDAR Classification", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2023, (.),

3.   Sen Jia , Shuguo Jiang , Shuyu Zhang , Meng Xu , Xiuping Jia , "Graph-in-graph convolutional network for hyperspectral image classification", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, (.),

4.   Sen Jia , Shuguo Jiang , Zhijie Lin , Meng Xu , Weiwei Sun , Qiang Huang , Jiasong Zhu , Xiuping Jia , "A Semisupervised Siamese Network for Hyperspectral Image Classification", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, (.),

5.   Sen Jia , Shuguo Jiang , Zhijie Lin , Nanying Li , Meng Xu , Shiqi Yu , "A Survey: Deep Learning for Hyperspectral Image Classification with Few Labeled Samples", Neurocomputing, 2021, (.),

发明专利:

1.   Sen Jia , Shuguo Jiang , Bin Deng , "基于图中图卷积网络的高光谱图像分类方法", 中国, 申请号:202111509923.6, (等待实审提案), 专利号:202111509923.6),